En av de viktigaste och i mina ögon mest relevanta invändningarna mot matriser är att det är svårt för eleverna att verkligen förstå vad matriserna betyder. Lärare kan ju vara oense om exempelvis skillnaden mellan ett klart varierat språk som präglas av goda formuleringar i förhållande till ett språk som bara är klart och varierat. Hur ska då eleverna kunna förstå den skillnaden på ett konkret plan? Detta är frågan som matrismoståndarna menar talar emot matrisanvändning. En del lärare vill ha didaktiska matriser för att hjälpa elever att förstå styrdokumenten medan andra vill strunta i att visa matriser för eleverna.

Vi som skriver Formativserien har vårt sätt att göra styrdokumenten så konkreta och så lätta att förstå som möjligt och det är att är tillhandahålla elevexempel. Vi utgår ifrån målen för kursen och de tillhörande kunskapskravens olika nivåer konkretiseras med hjälp av elevexempel som visar vad det som står i matrisen betyder när det omsätts i handling. Det finns inget bättre sätt att förklara vad det innebär att exempelvis självständigt samla och sovra information från stora mängder källor och sen skriva utredande texter av vetenskaplig karaktär som hör ihop med det insamlade källmaterialet (som dessutom ska hanteras enligt konstens alla regler för just referatteknik, källhantering och citatteknik) än att visa en utredande text. I våra böcker kallar vi det helt enkelt för Hur ska du nå målet? Det är en återkommande rubrik som bygger på Dylan Wiliams teorier om ett formativt arbete. Vi har elevexempel på både E, C och A-nivån just för att man ska kunna jämföra och på så vis konkretisera det som annars är svårt att ta till sig om man bara talar om matriserna utan att förankra dem i något verkligt.

Om man läser Skolverkets kommentarmaterial är det ingen tvekan om att vi behöver använda matriserna. Jag saxar några meningar här (fetningarna är mina): Kunskapskraven är alltså inte tänkta att fungera som grund för planeringen av undervisningen. Däremot behöver du ta stöd i dem för att samla in ett brett och varierat underlag inför betygssättningen. ….//…Vid planering och genomförande är det ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll som är grunden, men du behöver då och då göra avstämningar mot kunskapskraven.

Formativserien konkretiserar styrdokumenten med hjälp av elevexmepel. Vi som jobbar med serien dagligen ser hur eleverna kastar sig över elevexemplen inför varje ny förmåga som vi ska arbeta med och också att de tar stöd i dem och har dem som mall när de ska börja försöka arbeta själva. Med formativ bedömning får varje elev veta varför en text håller en viss kvalitet eftersom vi stämmer av mot matrisen, men vi använder ju inte den isolerad utan tillsammans med elevens eget material och förklarar vad som fungerar väl och vad som behöver utvecklas eller förbättras för att nå högre. Därför är mitt svar (om jag fick svara på frågan Skolverket ställer i sin podd, Är matriser förbjudna nu) ett solklart nej.